Kategorier
Korrekturlæsning

Komma ved ‘hvor’, ‘der’, ‘hvilke’ (idiotkommaet)

Lad os begynde med en sætning:

“Nye beregninger viser, hvor mange danskere der vil blive ramt af regeringens seniorpensions-forslag.”

I denne korrekte sætning fra DR er der sat grammatisk komma ved ledsætningens begyndelse. Men mange har svært ved at finde ud af, hvor kommaet skal stå. Løsningen er at bruge ombytningsprøven.

“Hvor mange danskere der vil blive ramt af regeringens seniorpensions-forslag, viser nye beregninger.”

Måske ikke perfekt rent grammatisk, men det viser tydeligt, at man ikke kan dele sætningen ved ‘der’:

“Der vil blive ramt af regeringens seniorpensions-forslag, nye beregninger viser, hvor mange danskere.”

Derfor skal kommaet indsættes før ‘hvor’ og ikke andre steder.

Et komma ved ‘der’ kaldes (i de nævnte tilfælde, hvor kommaet skulle have været et andet sted) af nogle ‘idiotkommaet’.

Hvis du skriver “der hvor” i en sætning, skal kommaet være før ‘hvor’. Eksempel:

“Jeg parkerede lige dér, hvor vejen begynder.”

Hvordan sætter man komma?
Kategorier
Korrekturlæsning

Skal tal under 10 skrives med bogstaver?

Det mener mange tilsyneladende, men i denne artikel skal vi problematisere påstanden.

For det første fremgår det ikke som regel i Retskrivningsordbogen eller andre steder, at tal under 10 nødvendigvis skal skrives med bogstaver. Det er blot en tommelfingerregel, som nogle følger. Ingen ved, hvordan dette princip er opstået.

I mange tilfælde giver det en bedre tekst, når man skriver det med tal.

“Kontoret har lukket mellem ni og 10.”
“Fra ni-10 har kontoret lukket.”
“10, ni, otte…”

Den slags eksempler bliver især “irriterende” at læse, når der er mange tal.

Hvad siger sprogforskningen?

I sprogtidsskriftet Mål og mæle (4-99) har emnet været på dagsordenen:

“Det er en regel som mange har lært, og den praktiseres med bevidstløs principfasthed i det meste af dagspressen. Det giver helt urimelige forbindelser som: Museet er åbent ni-16; børn fra otte til 12 år; … sælges med tysk moms på mellem syv og 15 pct. Reglen er hjemmelavet, og ingen kan være forpligtet over for den.” (Mål og mæle 4-99, min fremhævning)

På Sproget.dk (en del af Dansk Sprognævn) fremgår det også, at der ikke er nogen officielle regler på området.

Som med så meget andet inden for sprogrigtighed er der således ikke enighed om, hvad der er mest rigtigt eller hensigtsmæssigt.

I tekster med mange tal kan det som vist i eksemplerne komme til at se forkert ud, hvis man blander de to former. I tekster med få tal kan det i min optik være en fordel at skrive tal under 10 med bogstaver.

Kategorier
Korrekturlæsning

Egentlig eller egentligt – Skal det være med t?

Hvis du vil være på den sikre side, skal du blot skrive det uden t.
Når man bruger ordet i betydningen ‘faktisk’, skal der ikke t på.

“Jeg har egentlig travlt lige nu.”

Hvis man vil skrive “egentlig talt”, er t’et valgfrit.

Der findes ingen tilfælde, hvor det er forkert at skrive det uden t. Det fremgår fx af Håndbog i Nudansk og i Retskrivningsordbogen.

Flere eksempler:

“Der er egentlig mange, som har svært ved at finde ud af det.”

Etymologi

Ordet kommer fra det middelnedertyske egentlik, som betyder ’tilhørende en ejendom’. Det er således beslægtet med ordet ejendom.

Egentlig har flere forskellige betydninger. Det kan fx bruges til at fremhæve, at noget er mere væsentligt end noget andet:

“Dette er min egentlige beskæftigelse.”

Det kan også betyde, at noget har fået en mere ægte eller reel betydning:

“Nu er der tale om en egentlig skole og ikke bare et værested.”

Ordet er mere udbredt i talesprog end i formelt skriftsprog.

Kategorier
Korrekturlæsning

Hvis eller vis?

Hvornår bruger man hvis?

Hvis kan bruges i mange forskellige sammenhænge, fx til at angive en betingelse, en forudsætning eller en antagelse:

“Hvis vejret bliver godt, kan vi grille.”

Det kan også bruges som spørgende pronomen:

“Hvis bog er det?”

… ligesom det kan bruges til at henvise til en tidligere nævnt person:

“Den mand, hvis kone var præst.”

Hvornår bruger man vis?

Ordet vis bruges i mange forskellige betydninger, fx kan det betyde ‘sikker’:

“Du kan være vis på, at han kommer i morgen.”

I ordbogen fremgår det også, at vis kan betyde ‘ikke ubetydelig eller uvæsentlig’:

“Man har jo en vis indflydelse.”

Andre betydninger:

“Der var en vis (en bestemt) person, som glemte at komme.”
“Læreren var en meget vis (klog) mand.” (her er udtalen helt anderledes [ˈviˀs])

Forkert brug af hvis og vis hører til de mere uanselige former for sprogligt ukrudt, som korrekturlæsningen skal fjerne. Selv meget rutinerede skribenter kan overse fejlen.

Hvis man læser 100 sider af en dansk tekst og tæller, hvor mange gange hvis og vis optræder, vil man hurtigt se, at førstnævnte bruges meget mere end vis.

Hvis kan både bruges som pronomen og som konjunktion.

Nogle gange kan det også hjælpe, hvis man prøver at oversætte ordene til et andet sprog, hvor forskellen er tydeligere.
Fx kan hvis oversættes til if.

Flere eksempler med ‘hvis’ eller ‘vis’

Hvis man kører for stærkt, får man en bøde.
Man har jo altid et vist ansvar for elevernes opdragelse.
Der var en vis person, som ikke forstod reglerne (i betydningen ‘en bestemt’).
Det er ganske vist.
Se Retskrivningsordbogens opslag: Vis

Kategorier
Korrekturlæsning

Hvad koster det at få læst korrektur?

Priserne hos de forskellige korrekturlæsere varierer fra 20 kr. pr. side til over 100 kr. + moms.

Det kan anbefales at finde en pris midt i skalaen.

Kategorier
Korrekturlæsning

Hvordan læser jeg korrektur?

  1. Print teksten ud, og læs hver sætning langsomt.
  2. Læg mærke til, om du har stavet alle ord korrekt efter den nyeste ordbog. Undersøg også, om egennavne er stavet med stort.
  3. Kontrollér tegnsætningen. Du kan finde reglerne for komma på dsn.dk.
  4. Læg mærke til, om Word har understreget nogle af dine ord.
  5. Kør Words stave- og grammatikkontrol.
  6. Få evt. en anden til at læse din tekst.
Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Hvordan sætter man komma? Kommaregler og øvelser med komma

Der skal være komma, når der er kryds (grundled) og bolle (udsagnsled) to steder i sætningen. Dette er en tommelfingerregel.

Han(X) læser(0) bogen, hvis han(X) har(0) tid.

Hvordan sætter man kryds og bolle?
Man kan sætte ‘jeg’ foran ‘læser’ og ‘har’. Derfor bolle under dem.
Herefter spørger vi: “Hvem læser/har?”. Svaret giver grundleddet.

Flere har spurgt “hvordan sætter man komma?”. Nu har jeg samlet de vigtigste kommaregler og lavet en test, så du kan undersøge, hvor god du er til at sætte komma.

Se mere her:

Reglerne

Kommareglerne er udarbejdet af Dansk Sprognævn. De kan downloades på dsn.dk.

Startkomma

I dag er det valgfrit, om man vil sætte det såkaldte startkomma, dvs. komma før ledsætninger. Eksempel: Han siger, at han kommer i morgen. I dette tilfælde kan man sætte komma, men det kan også undlades, fordi at han kommer i morgen er en ledsætning.

I en organisation kan det være en fordel at følge det samme princip i alle skrifter. Manglende konsekvens vil især kunne ses, hvis den enkelte tekst skifter mellem de to principper. Gennem korrekturlæsning er problemet dog relativt let at løse.

Dansk Sprognævn formulerer det således:

Myndigheder, virksomheder og andre som har en fælles sprogpolitik, bør i denne vælge at følge en ensartet praksis med hensyn til brug af startkomma.

(Dansk Sprognævn)

Det kan med andre ord være en god idé at beslutte, om man vil undlade startkomma i alle tekster. Eller om man vil følge det gamle princip.

Flere eksempler

Han køber bilen, hvis den ikke er for dyr. (Startkomma)
Han siger ikke, at han ikke har lyst. (Startkomma)
Han kommer til mødet, men kun hvis det bliver i oktober. (Startkomma).

Typiske fejl

Hun forsøger, at foretage en grundig analyse af situationen.

Hvorfor skal der ikke være komma her? Forklaringen er, at der ikke er udsagnsled (finit verballed) og grundled (subjekt) efter at. Eller med andre ord: Man kan ikke finde kryds og bolle efter at. Der står ikke jeg eller hun foretager, men at foretage.

Fejlen opstår, fordi mange har en idé om, at der skal komma før at. Det skal der også i mange tilfælde, men bare ikke her.

Uanset om man sætter startkomma eller ej, kan der ikke være komma i det nævnte eksempel.

Hvordan sætter man komma?

Hvis du stadig er i tvivl om, hvordan man retter komma, er du velkommen til at sende en besked.

Kategorier
Korrekturlæsning

Stavefejl smider 50 % af kunderne væk

Webshops mister op imod 50 % af deres kunder, hvis teksterne indeholder stavefejl. Ja, jeg troede heller ikke på det i starten.

Under titlen “Spelling mistakes cost millions in lost online sales” skriver BBC, at stavefejl går ud over tilliden til webshoppen. Resultatet er, at kunderne forlader siden til fordel for konkurrenterne.

Selv få fejl kan ødelægge tilliden.

Læs selv:
https://www.bbc.com/news/education-14130854

 

 

Kategorier
Korrekturlæsning

Fordi at – Rigtigt eller forkert?

For det første vil jeg sige, at der kan være gode grunde til at undgå at efter fordi. For mange mennesker opfatter det som forkert, men der er mig bekendt ikke mange, som vil hævde, at det er forkert ikke at have at efter fordi. I den nyeste udgave af Håndbog i nudansk står der klart, at den rigtige skrivemåde er uden at.

Basta!

Får du korrekturlæsning fra os, kan du derfor være sikker på, at det kommer til at stå uden at.
fordi-at
Men er det forkert? Det korte svar er nej.
Dansk Sprognævn skriver: “det bør næppe regnes for ukorrekt at sige fordi at”, men anbefaler klart, at det udelades i skriftsproget for ikke at forstyrre læsningen hos alle dem, som mener, at det er forkert.

Det er så udbredt i talesproget, at vi nok må erkende, at det er en fast del af vores sprog. Desuden kan man se forbindelsen i mange skrifter gennem historien.

“Og det ærgrede ham, men ikke så meget fordi at skyggen var borte” (H.C. Andersen: Skyggen)

“Fordi at hand vaar aff Dauids Huss oc slect” (Frederik den Andens Bibel 1589. Det skal for god ordens skyld nævnes, at denne sammensætning blev ændret i nyere udgaver. Man har senere vurderet, at ‘at’ skulle fjernes).

“Du vil nok give mig en Skose, Broder! / Fordi at mine Fødder er saa store?” (Adam Oehlenschläger: Pladsen uden for Aladdins Pallads)

“Tak, fordi at du opstod / og fik døden under fod!” (Thomas Kingo: Som den gyldne sol frembryder)

Argumentet imod “fordi at” er, at der ikke må være at efter en konjunktion. I Retskrivningsordbogen og Ordnet.dk fremgår det, at fordi netop er en konjunktion. Hvis det var rigtigt, ville man fx ikke kunne sætte at efter og og men. Men er følgende sætninger forkerte?

“Finder retten, at den ankede afgørelse skal ændres, men at betingelserne for, at retten kan afsige realitetsdom […]” (Retsinfo)

“Men at han er steget op, hvad andet betyder det […]” (Paulus’ Brev til Efeserne Kapitel 4)

Et bedre argument er, at man altid bør undgå overflødighed i sproget, redundans. Man bør ikke skrive “bakke baglæns” eller “tegne en rund cirkel”. Af samme grund kan man slette at.

Som skrevet øverst sletter jeg altid at efter fordi. For på denne måde er der ikke nogen, som opfatter det som forkert. Det giver en bedre kommunikation, når læseren ikke begynder at undre sig over forbindelsen – eller endnu værre: Lader sig irritere af den.

Komma ved “fordi at”

Problemet med “fordi at” er også, at kommaet ofte kommer til at stå forkert. Mange tænker, at kommaet nok skal sættes før at, hvilket er forkert. For ledsætningen begynder med ordet fordi. Så hvis man sætter grammatisk komma i en sætning med fordi, så skal kommaet komme før fordi.

Ordet kommer fra det middeldanske udtryk ‘for thy (at)’, ‘for det (at)’, en sammensætning, som også regnes for ukorrekt af nogle. Ordet er i Retskrivningsordbogen placeret under konjunktioner. Den samlede pointe skal her være, at det er en fordel at skrive det uden at. Det giver mindre forstyrrelser i læsningen, og der er således bedre fokus på indholdet frem for den grammatiske diskussion. Den skråsikre holdning om, at det skulle være forkert, kan modargumenteres.

I tidsskriftet Mål og mæle har emnet været debatteret flere gange. Her bringer vi et eksempel (Mål og mæle 4-99), som er åndsbeslægtet med ordene ovenfor.

Kategorier
Korrekturlæsning

Pensl, behandl, klistr, ændr – mærkelige imperativer (bydeform)

Ord i imperativ (bydeform) kan godt komme til at se helt forkerte ud. Det gælder fx ord som pensl, ændr og behandl samt mange andre.

Hvad er reglen?

Bydeform dannes i de fleste tilfælde ved at fjerne et e fra navnemåden. På den måde bliver ”at løbe” til ”løb”. Hvis der er dobbeltkonsonant, fjerner vi lidt mere: ”At drikke” bliver til ”drik”.

Her er der ingen problemer.

Men med en lang række ord kommer det til at se forkert ud. ”At krydre” bliver til ”krydr” i bydeform. ”At behandle” bliver til ”behandl”. Som korrekturlæser er man ikke sjældent nødt til at anbefale andre skrivemåder. Ellers risikerer man, at læseren tror, at der er fejl i teksten. I en kageopskrift kan det fx være mere hensigtsmæssigt at skrive det i en passiv form: ”50 gram gær smuldres (passiv) i vandet” i stedet for bydeform: ”Smuldr 50 gram gær i vandet”, ”Krydr retten med paprika”.

Vores udtale af ordene er en nærliggende forklaring på, at mange skriver ”åben” i sætninger, hvor det burde være ”åbn”. Det kan virke mere rigtigt at skrive: ”Åben lige døren”, men udsagnsordet er stavet forkert, eller rettere: Det er det forkerte ordvalg.

Komma efter bydeform
Kommateringen kan også få en sætning med bydeform til at se forkert ud:

”Husk, at du skal komme i morgen”.

Et andet problem opstår, når man skal skrive bestemte engelske ord i bydeform. Det hedder ”at tape pakken sammen”, men man kan ikke skrive ordet uden e: ”tap pakken sammen nu”. I den slags tilfælde skriver man det i navnemåde, dvs. ”tape”.

Nogle ord kan med fordel skrives med tryktegn. Fx er ”kontrollér” bedre end ”kontroller”, når ordet er i bydeform. Tryktegnet gør det tydeligt, at det ikke er flertalsformen af ”kontrol”.

Kategorier
Ikke kategoriseret
Kategorier
Korrekturlæsning

Korrekturlæser med kandidatgrad i dansk og mere end 10 års erfaring

Mit arbejde som korrekturlæser strækker sig over mere end 10 år og indbefatter korrektur af bøger, hjemmesider, artikler, kursusbeskrivelser og meget andet.

Når du sender din tekst til mig, vil jeg rette stavning, tegnsætning, herunder kommatering, “sjuskefejl” såsom for mange mellemrum, ordgentagelser m.m.

På forsiden kan du se nogle af mine referencer. Jeg har både arbejdet for firmaer og private.

Prisen?

Normalt vil jeg kunne korrekturlæse for 35 kr. + moms pr. side, men det afhænger af sværhedsgraden.

Hvis du kun har få sider, fx 3-4 sider, er det ikke sikkert, at jeg kan udføre korrekturen til så lav en pris, men ring evt. – eller læg en besked i min mail-formular. Den findes under Om/Kontakt i menuen.

Kategorier
Korrekturlæsning

Forpligtelse eller forpligtigelse?

De to ord betyder det samme, men hvad er rigtigt? Hedder det “forpligte sig til” eller “forpligtige sig til”?

Begge ord er med i Retskrivningsordbogen, og der er derfor ingen grund til at diskutere, om det ene er mere rigtigt end det andet. Men sidstnævnte er sandsynligvis nyere:

“Denne længere form (forpligtigelse, red.) er dog først i nyere tid bleven mere almindelig og synes nu at brede sig utilbørligt.”

Brøndum-Nielsen. FynsTidende 29/1 1949.5, citeret efter ODS.

De to ord lyder forskelligt og ændrer også den sproglige stil.

Det samme ses med ord som indvilge og indvillige samt bevilge og bevillige.

Det kan være en fordel at bruge den korte version af ordet.

Kategorier
Korrekturlæsning

Åbne op, rigtigt eller forkert?

Udtrykket “åbne op” er med i Den Danske Ordbog.

Men hvorfor hævder nogle sprogbrugere skråsikkert, at det er forkert?

Det mest udbredte argument er, at udtrykket indeholder redundans, eller med andre ord: Ordet “op” opfattes som overflødigt, når det kommer efter “åbne”. På samme måde som ordet “rund” er overflødigt i sætningen “Han tegner en rund cirkel”.

Men er det forkert at sige “åbne op”?

Lad os se på et par eksempler:

“Jeg har aldrig åbnet op over for andre.” (her viser “op”, at det er i følelsesmæssig (og billedlig) betydning).

Lad os prøve uden “op”:

“Jeg har aldrig åbnet over for andre.”

Uden “op” synes der at mangle et ord. Man kan finde mange andre lignende eksempler:

“De var skeptiske, men begyndte senere at åbne for idéen.”

Kan ændres:

“De var skeptiske, men begyndte senere at åbne op for idéen.”

I ordbogen er “åbne op” nævnt med flere forskellige betydninger, én af dem er “åbne sig”, dvs. i overført betydning.

I ordbogen står der også, at “åbne op” kan betyde “skabe grundlag og mulighed (for)”.

Ordet “op” har 15 forskellige betydninger. Ja, faktisk langt flere, for mange af de 15 grundbetydninger er opdelt i underbetydninger, som i øvrigt også kan variere efter deres brug og kontekst. Det er nok mere rigtigt at tale om mindst 30 forskellige betydninger.

Med de mange betydninger kan man i mange tilfælde – men ikke alle – finde gode grunde til at bruge “op” efter “åbne”. Hvis man hævder, at det er redundant, skal man med andre ord have helt styr på de 30+ forskellige betydninger.

I det engelske sprog er udtrykket “open up” helt almindeligt.

“… and they were all shouting ‘Open up! Open up!’ for the guards had…” (Hemingway)

“I think that Mayor Pete should open up the doors…” (New York Times, 2019)

Herhjemme er udtrykket også meget udbredt og kan findes i både ældre og nyere litteratur.

åbne op
Troels Kløvedal, Alle mine morgener på jorden: Mit autodidakte liv (Gyldendal)

At tilføje ordet “op” kan som vist have en tydeliggørende virkning i kommunikationen. Og derfor er der ingen grund til at kritisere politikere, som siger “åbne op”.

Kan man åbne Danmark op?

På Sproget.dk (Dansk Sprognævn) kan man se eksempler, hvor “åbne op” betyder noget i retning af “at give adgang til”. Måske er det grunden til, at statsministeren hele tiden taler om at åbne Danmark op.

Eller er det, fordi ordet “op” også kan…

“… bruges for at angive en bevægelse hen imod et mere tilfredsstillende eller velfungerende niveau”

(Den Danske Ordbog)

I denne betydning har vi fx “at friske op”, “at stramme op”.

At åbne Danmark op betyder måske “åbne Danmark til et mere tilfredsstillende og velfungerende niveau”?

Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Kommamisforståelser – Den ultimative liste
I like cooking my family and my pets.

Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Kommaet – et ligegyldigt lille tegn

Et så lille tegn kan vel næppe have fortjent den store opmærksomhed, som det har fået? Og er det i det hele taget ikke temmelig ligegyldig, hvor det lige har lyst til at placere sig i sætningerne?

Eller findes der eksempler, hvor det ikke er helt så ligegyldig, om man får rettet sine kommaer?

Manglende komma kan få det til at lyde helt forkert.

Toilettet er kun for gravide børn og ældre.

Hmm… kun for de unge mødre?

Jeg er sulten!
Så spis mit barn.

Her kan kommaet gå ind og gøre sætningen mindre makaber.

Kommaet kan også komme til at fornærme folk, helt uden at ville det.

Hun var en mindre smuk dame.
Hun var en mindre, smuk dame.

Kommaet har fået klar besked af Dansk Sprognævn: Det skal sætte sig mellem to sideordnede adjektiver, som det hedder på grammatiksprog. Forklaring: Hvis du har to adjektiver (tillægsord) ved siden af hinanden (fx mindre og smuk), så skal du sætte et komma imellem, eller et og.

Med et lille komma er sætningen blevet til en kompliment.

Man kan godt undlade kommaet, men så betyder sætningen noget andet. Når kommaet forsvinder fra en sætning som ovenfor, resulterer det i, at ordet mindre ikke længere bliver læst som et tillægsord, men som et ord, som siger noget om, hvorvidt eller i hvor høj grad kvinden er smuk. Det lægger sig til ordet smuk. Og det skal det ikke i det nævnte eksempel.

Videre…

I skal skyde, Vito!
I skal skyde Vito!

Her får kommaet lov til at bestemme, om Vito skal skydes eller ej. De fleste forstår selvfølgeligt den rigtige betydning ud fra konteksten, men der er ingen tvivl om, at det kan forstyrre læsningen, hvis man ikke har rettet kommaet.

Et andet problem opstår, når kommaet sætter sig ind lige bag en adjektivisk ledsætning og ikke rigtigt ved, om det skal komme igen senere i sætningen.

Eksempler med adjektiviske ledsætninger:

Han løb efter manden, der stjal varer i stedet for at passe sin butik.
Han løb efter manden, der stjal varer, i stedet for at passe sin butik.

Han interviewede forfatteren, der havde skrevet gode bøger på mange forskellige caféer.
Han interviewede forfatteren, der havde skrevet gode bøger, på mange forskellige caféer.

Det mest kendte eksempel på komma-misforståelse er også det tåbeligste:

Hænges ikke, benådes.
Hænges, ikke benådes.

Eksemplet er tåbeligt, fordi sætning to jo slet ikke er grammatisk korrekt. Man kan godt sige ”benådes ikke” eller ”han benådes ikke”, men man kan ikke sige ”ikke benådes”.

Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Komma foran at

Hvornår skal der komma foran at?

Her kommer et par tips, når du skal rette komma.

Lad os begynde med et eksempel.

Han siger, at han kommer i morgen.

Hvorfor skal der (med grammatisk komma) være komma her?

Efter kommaet kommer der et at og derefter et grundled (X – han) og så et udsagnsled (O – kommer). Udsagnsleddet er det ord, som beskriver sætningens handling, mens grundleddet fortæller, hvem eller hvad der udfører handlingen. Altså hvis man skal sige det lidt forenklet!

Man siger i grammatiksprog, at udsagnsled og grundled til sammen danner et nexus (han kommer). Nexus, som i øvrigt betyder forbindelse på latin, er med andre ord kryds og bolle i sætningen. De hænger sammen.

Når du har en sætning med at, skal du undersøge, om der efterfølgende er et nexus.

Her kommer et eksempel, hvor der ikke er neksus efter at.

Han havde tænkt sig at løbe en længere tur rundt om søen.

Læg mærke til, hvad der kommer lige efter ordet at. Der kommer et udsagnsord (at løbe, at gå at køre). Du kan kende dem, altså udsagnsordene, ved, at de beskriver handlinger (eller tilstande, processer). De tre eksempler er udsagnsord i navnemåde: at løbe, at gå, at køre.

Når udsagnsordene står i navnemåde, skal der ikke komma foran.

Gælder det i alle tilfælde?

Næsten…

Hvis man laver en opremsning, kan man godt have komma før navnemåde.

Han skal huske at købe ind, at løbe sin eftermiddagstur, at rette mine kommaer etc.

Og i nogle lidt mere kreative sætninger.

Han tænkte kun på én ting, at møde hende igen.

Denne sætning vil en dansklærer nok rette, så brug evt. tre punktummer eller kolon.

Man skal altså i mange tilfælde ikke have komma før at. Men nogle spørger så: “Kan jeg også undlade at før mine kommaer?”.

Ja, det kan man godt.

Han siger, han kommer i morgen.

Men det giver en lidt anden sproglig stil. Hvis du skriver en rapport, analyse eller et eller andet akademisk, er det bedre at skrive det med at.

Og nogle gange kan det manglende at gøre sætningen tvetydig.

Han så, han kom.

Betyder sætningen “Han så, at han kom”, eller betyder den “Han så et eller andet, og så kom han”?

Med ordet at bliver det som vist mere tydeligt.

Kategorier
Korrekturlæsning

Kan en ledsætning ikke stå alene?

Lad os begynde med et eksempel:

“Til den eftertragtede stilling valgte man en ung fyr. Som var søn af den lokale partiformand.”

Den understregede sætning er en adjektivisk ledsætning. Den er med andre ord led i en anden sætning. Dens semantiske (betydningsmæssige) funktion er at tilføje mere information til ordet “fyr”.

Men kan den godt stå alene som i eksemplet?

De fleste dansklærere vil hævde, at ledsætningen skal skrives i sammenhæng med den foregående sætning, evt. efter komma (hvis man bruger grammatisk komma).

“Til den eftertragtede stilling valgte man en ung fyr, som var søn af den lokale partiformand.”

Men har denne rettelse nogen berettigelse?

Det er en sætning, som Dansk Sprognævn netop bruger som en slags undtagelseseksempel. Ved at adskille ledsætningen tydeligt med punktum tilfører man sætningen en emfase (eftertryk). Hvis man skulle udtale denne emfase, ville man måske holde en lille pause før punktummet og herefter udtale ledsætningen med eftertryk. De fleste vil sikkert læse sætningen således, at den skrivende ser noget nærmest odiøst ved ansættelsen af den unge fyr.

Hvis vi ser på den sproglige stilistik, er det klart, at førstnævnte eksempel er en lidt mindre formel måde at skrive på. Man kunne næsten sige talesprogsnær. Og derfor kan der være en vis logik i at anbefale eksempel to. I hvert fald hvis man vil skrive mere formelt.

Men i mere kreative skrivegenrer er det altså helt comme il faut at lade nogle ledsætninger stå alene. Det kan give et fint betydningsmæssigt touch.

Eksempel, hvor “fordi-sætningen” (ledsætning) bliver fremhævet:

Hvorfor er det så svært for unge at lade Facebook være? Fordi de er bange for at gå glip af noget. Det kaldes ‘fear of missing out’.

Kategorier
Korrekturlæsning

Billig korrekturlæsning

Søger du billig korrekturlæsning? Så har jeg et forslag her.

Send mig din tekst i dag. Så giver jeg dig et uforpligtende tilbud.

Hvis du ikke kan give den fulde pris, kan vi sagtens forhandle os frem til en løsning. Man kan eksempelvis aftale, at jeg kun retter de værste fejl og måske ikke er så grundig med de helt små detaljer. Det kan stadig give dig en langt bedre tekst – og jeg tilbyder også at skrive et par forslag til forbedring af din tekst.

Kategorier
Ikke kategoriseret

Ordbogen – Hvilken skal man vælge?

Når man skriver tekster, er Retskrivningsordbogen en god kammerat at have ved sin side. For Words ordbog er ikke opdateret, og desuden finder Word ikke alle fejl – langt fra. Det letteste er at bruge dsn.dk, hvor du kan klikke dig direkte ind på Sprognævnets online udgave. Det er selvfølgeligt en 100 % gratis ordbog.

Lige så vigtigt er det at have en betydningsordbog. Dvs. en bog, som kan forklare betydningen af ikke blot ord, men også faste vendinger.

Mange ordbøger har også etymologi. Det betyder, at de indeholder viden om ordenes historie og oprindelse. Det giver tit et godt indblik i ordenes egentlige betydning.

Kategorier
Bøger Korrekturlæsning

Gratis e-bog
10 typiske fejl – Gratis e-bog

Kategorier
Hjemmeside

Skal du have en hjemmeside?

Hos One.com er det meget nemt at få en hjemmeside op at køre. Du behøver ikke at kunne programmere, og du kan videreudvikle siden senere, hvis du fx vil lave en webshop. Der er masser af gratis designs at vælge imellem. + Super god support 24/7. Se evt. Ofte stillede spørgsmål.

One.com har over 1,5 millioner brugere.

De har fået flotte anmeldelser på nettet.

De har 15 dages ’pengene-tilbage-garanti’.

Jeg bruger dem selv og samarbejder med dem. Jeg får 100 kr., hvis du følger linket længere nede og køber en hjemmeside (fra 19 kr. om måneden). Og du får 100 kr. i rabat.

Derfor vil jeg gerne hjælpe dig, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Smid en besked med dit spørgsmål i boksen til højre:)

Tak fordi du besøger min side.


Ofte stillede spørgsmål

Hvor lang tid binder man sig for?

Man skal købe mindst 12 måneder. Med domæneafgift og det hele betaler man lige over 300 kroner for et år. Men der er 15 dages ‘pengene-tilbage-garanti’, og du får 100 kr. i rabat, hvis du bruger mit link her på siden, således at prisen kommer ned på ca. 200 kr.

Hvor kan man få hjælp, hvis man ikke kan finde ud af det?

Stil spørgsmål her på siden – eller på kundesupporten hos One.com.

Skal man kunne programmere for at få det til at virke?

Nej, det er slet ikke nødvendigt. Du kan vælge blandt gratis designs i systemet, og indholdet (tekst, billeder m.m.) styrer du ved at logge ind på One.com.

Hvordan vælger jeg domænenavn?

Det gør du, når du bestiller hosting hos One.com

Kan man få en blog på One.com?

Ja, du kan fx vælge gratis-systemet WordPress – det er med i pakken.

Får jeg min personlige e-mail med i købet?

Ja. Hvis du fx vælger, at din side skal hedde minhj-side, så kan du lave e-mails som fx info@minhj-side.dk. Og mail-systemet hos One er dejligt brugervenligt.

Link: Besøg One.com her (reklame).

Kategorier
Ikke kategoriseret

Ups: Stavefejl på millionvis af australske pengesedler

https://www.dr.dk/nyheder/udland/ups-stavefejl-paa-millionvis-af-australske-pengesedler
Kategorier
Korrekturlæsning

Korrekturlæsning af speciale

Hvis dit speciale skal holde et højt niveau, er korrekturlæsning en nødvendighed.

Jeg har aldrig modtaget et speciale, som ikke havde markante fejl og mangler i det sproglige. Fejlene tæller manglende nutids-r, forkert tegnsætning (komma), forkert bøjning af udsagnsord, egennavne med lille + 20-30 andre fejl, som enhver akademiker opdager med det samme.

Da det netop er akademikere, som skal læse dit speciale, vil sprogfejl forstyrre og irritere og give et helt forkert indtryk af det hårde arbejde, som du har været igennem med at færdiggøre specialet.

Jeg har rettet specialer i jura, psykologi, teknik, sundhed og pædagogik + en lang række andre. Med korrekturlæsning af specialet kan du bedre fokusere på indholdet.

Lad ikke sprogfejl stå i vejen for det gode indhold. Overlad arbejdet til mig. Smid en kommentar ude til højre, eller ring på 29325344.

Et par råd med på vejen…

  • Hvis du ønsker at få dit speciale korrekturlæst, er det en god idé at få det gjort i god tid.
  • Når du har siddet med den lange tekst i flere måneder, kan du blive “korrekturblind”. Jeg ved ikke, om ordet findes andre steder end i mit vokabular. Men begrebet dækker over det forhold, at man ofte får meget svært ved at se fejl, når man har siddet med teksten i for lang tid. Korrektøren kan se på det med friske øjne.
  • Vær selvkritisk over for indhold og sprog.

Når jeg korrekturlæser specialer, får jeg også en klar fornemmelse af, hvordan teksten fremstår som helhed for læseren. Det giver mulighed for at skrive et par linjer med forbedringsforslag. Det kan fx handle om kompositionen og den røde tråd.

Kontakt her, og hør mere.

Brug for korrekturlæser?

Kategorier
Ikke kategoriseret

Test dit ordforråd

[slickquiz id=4]

Denne test kan vise dig, om du har et godt ordforråd.

Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Komma-korrektur – Skal du kun have rettet komma?

Hvis du kun skal have rettet dine kommaer, koster korrekturlæsningen meget mindre. For normalt skal man jo kæmpe med alle fejl lige fra manglende nutids-r til forkert stavning. Ren komma-korrektur går hurtigere.

Jeg har tidligere haft kunder, som kun beder om at få rettet kommaer. Læg en besked og få et tilbud.

Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Komma foran men

Skal der altid komma foran men?

Denne diskussion har to årsager: Nogle har lært i skolen, at man altid sætter komma foran men, og andre har måske misforstået det forhold, at det aldrig kan være forkert med komma foran men.

“Det er altid tilladt at sætte komma foran men.” (Sproget.dk, min fremhævning)

Men at det altid er tilladt (komma foran men kan aldrig være forkert), er jo ikke det samme som at sige, at det skal være der.

Lad os tage et eksempel:

“Han kommer i morgen, men ikke i dag.”

Her kan man ikke sige, at kommaet nødvendigvis skal være der. Det kan undlades.

“Han kommer til festen, men han bliver ikke længe.”

I eksemplet med festen ville det være forkert at undlade komma. Uanset om man sætter startkomma eller ej.

Hvis man vil være på den sikre side, kan man blot vælge altid at sætte komma foran men. Og dette sidste tip er måske den tredje årsag til, at nogle hævder, at det skal være der.

Prøv min komma-app (øvelser).

Kategorier
Korrekturlæsning

Komma foran samt

Man hører somme tider påstanden om, at der altid skal komma foran ordet samt.

Hvor påstanden stammer fra, skal jeg ikke kunne sige, for Retskrivningsordbogen indeholder ikke en regel om, at der altid skal komma foran samt.

Lad os begynde med en sætning som eksempel:

“Nye og gamle biler samt diverse reservedele sælges på markedet.”

Her er det ikke forkert at undlade komma, men det ville heller ikke være forkert at skrive det således:

“Nye og gamle biler, samt diverse reservedele, sælges på markedet.”

Hvis man vælger at sætte startkomma (komma foran ledsætninger (bisætninger)), skal der sættes komma i eksempler, hvor ordet samt indleder en ledsætning:

“Jeg fremhæver blot, at jeg ikke ønsker flere stigninger, samt at økonomien har det godt.”

I dette eksempel kan man finde kryds (økonomien) og bolle (har) efter samt.

Konklusion

Det er ikke rigtigt, at der altid skal komma foran samt.

Prøv min komma-app (øvelser).

Kategorier
Korrekturlæsning Rette kommaer

Komma ved sideordnede tillægsord (adjektiver)

Mange er i tvivl om, hvorvidt de skal sætte komma – det gælder selv dansklærere – i sætningerne nedenfor.

Han har en sød ruhåret hønsehund.
En varm solrig sommerdag.
Hun var en slank smuk kvinde.

Det nemmeste er at spørge, om man kan indsætte ordet ’og’ i stedet for kommaet.

I det første eksempel vil de færreste læse sætningen som “en sød og ruhåret hønsehund”. De to sidste ord (ruhåret hønsehund) hænger nemlig sammen, idet der er tale om et klassificerende adjektiv (en racebetegnelse). Derfor er tillægsordet ’sød’ underordnet ’ruhåret hønsehund’. Der skal derfor ikke være komma.

I eksempel to og tre skal der indsættes et komma, fordi de to tillægsord er sideordnede.

I nogle sætninger giver kommaet en vigtig betydningsændring:

Hun var en mindre, smuk dame.

Hvordan sætter man komma?